Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti

Hahn a syn s.r.o., IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře

 

1. Preambula

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež VOP) platia pre nákup v internetovom obchode  http://www.farby-na-drevo.sk/ , ktorý je prevádzkovaný Hahn a syn sro, IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 19413 (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Tieto VOP upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi Hahn a syn sro, IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4, 747 21 Kravaře, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 19413 (ďalej len "Predávajúci") a jej obchodnými partnermi (ďalej len "Kupujúci").
 
Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
  

2. Definícia

 

1. Predávajúci
 
Predávajúcim je (spoločnosť) Hahn a syn sro, IČO: 07882076, so sídlom Lelkova 186/4,
747 21 Kravaře, zaps. v OR vedenom krajským súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 77562.
 
2. Kupujúci
 
Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 
Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov predáva Predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
 
Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zák. č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, obidva v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Podnikateľom  sa rozumie:
 
• osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti),
• osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri),
• osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (sem patrí napr. Slobodné povolania ako advokácie pod.), a
• osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani Zmluvou medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.
 
Individuálne Zmluva Predávajúceho s Kupujúcim je nadradená obchodným podmienkam.
 
3. Spotrebiteľská Zmluva
 
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.
 

3. Spracovanie osobných údajov

 

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi Kupujúcich sa riadi zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Kupujúci svojím slobodným rozhodnutím (stlačením tlačidla) dáva najavo, že si je vedomý všetkých vyššie uvedených skutočností a súhlasí s ďalším spracovaním svojich osobných údajov pre účely obchodnej činnosti predávajúceho tohto eshopu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, máte právo na prístup k údajom a patrí Vám ochrana práv v rozsahu stanovenom zákonom. Tento súhlas môžete kedykoľvek písomne ​​odvolať. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľaná s aplikáciami tretích osôb.
 
Kupujúci poskytnutím uvedených osobných údajov a odkliknutím potvrdzujúci ikony dobrovoľne súhlasí s tým, aby údaje poskytnuté v rozsahu, ktoré v konkrétnom prípade vyplnil alebo ktoré boli o ňom získané na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy či v rámci prehliadanie internetových stránok predávajúceho, boli spracované Prevádzkovateľom a Predávajúcim, ktorej údaje sú uvedené v Preambule týchto podmienok, ako správcom za účelom ponúkania služieb a produktov správcu, zasielanie informácií o činnosti správcu, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing) podľa zákona č. 480/2004 Zb. , na dobu do odvolania tohto súhlasu (napr. zaslaním ľubovoľnej správy na email: info@farby-na-drevo.sk). Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, tj. Najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že dotknutá osoba má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorou je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady, ako aj využitie ďalších práv vyplývajúcich z § 11 a 21 tohto zákona. Pokiaľ si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom Predávajúci spracováva,
 

4. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 

Objednávku je Kupujúci oprávnený zaslať Predávajúcemu iba skrze objednávkový systém
eshopu.
 
Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru Predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky Predávajúcim. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 
Niektoré druhy menej predávaného tovaru nie je predávajúci schopný z kapacitných a ekonomických dôvodov dlhodobo skladovať. Pri objednávke tovaru nad sumu vo výške
20000, - Sk sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu zálohu vo výške 20% z predajnej ceny tovaru. Predávajúci je povinný objednať tovar u dodávateľa až v okamihu úhrady plnej výšky zálohy Kupujúcim. K úhrade zálohy akceptuje Predávajúci platobné podmienky uvedené v časti 6. týchto VOP, a to pod bodmi Prevodom. Záloha je vratná len v prípade, keď predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru Kupujúcemu.
 
Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku, pričom kúpnu zmluvu je možné uzavrieť tiež len v jazyku slovenskom. Spotrebiteľ, ktorý má trvalé bydlisko v členskom štáte Európskej únie
mimo územia Slovenskej republiky, popr. ktorý je občanom členského štátu Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, potvrdením objednávky súhlasí s uzatvorením kúpnej zmluvy
v českom jazyku. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je možné zisťovať, či pri spracovaní dát pred podaním objednávky vznikli chyby, prípadne tieto chyby opravovať. uzavretá kúpna
zmluva je Predávajúcim archivovaná a je po vyžiadanie Kupujúcemu prístupná v lehote 1. rok odo dňa jej podpisu.
 
Darčeky na eshopu www.farby-na-drevo.sk sa vzťahujú vždy len k jednej objednávke. V prípade objednávky viac ako jedného kusu tovaru s príznakom darčeka sa darčeky nesčítajú. Ku každej objednávke dostane zákazník vždy iba jeden darček, prípadne na požiadanie viac darčekov menšie hodnoty, ktoré by zákazník dostal pri nákupe jednotlivých produktov. Čím hodnotnejšia objednávka, tým hodnotnejšie darčeky je možné si vybrať, ale štandardne vždy zákazník dostane iba jeden kus k objednávke.

Darčeky sú určené len pre koncových zákazníkov, ktorí nakupujú bez zliav.

5. Cena a platba
 

Predávajúci splní dodávku tovaru odovzdaním tohto tovaru kupujúcemu, alebo odovzdaním tovaru prvému dopravcovi, tým tiež prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo škody na věci.Dostupnost
produktu je uvedená vždy v detaile tohto produktu. Dodacia lehota je závislá na dostupnosti produktu, platobných podmienkach a podmienkach dodania, a je maximálne 14 dní. V bežných prípadoch tovar expedujeme do 7 pracovných dní od uhradenia plnej výšky kúpnej ceny. Konečný termín dodania je vždy uvedený v emaile, ktorým sa potvrdzuje objednávka. Súčasťou dodávky nie je inštalácia zakúpeného zboží.Společně so zásielkou obdrží Kupujúci daňový doklad / faktúru.
 
Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude Kupujúcim hradená pri prevzatí, tj. Na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku IV. týchto VOP. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, tj. Od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.
 
Predávajúci akceptuje nasledujúce dodacie podmienky:
 
Do 14-tich dní od zakúpenia tovaru poskytujeme možnosť výmeny tovaru zdarma, pričom v rámci tejto bezplatnej výmeny je možné tovar zaslať kupujúcemu 1 krát, a to buď formou zaslania novej veľkosti tovaru, alebo iného produktu.
 
V prípade vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu do 14-tich dní hradí náklady na poštovné Kupující.V prípade objednávky tovaru v hodnote nad 15001, - Sk znáša náklady na dopravu a platbu Predávajúci.
 

6. Záruka a servis
 

Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov; ak ide o predaj potravinárskeho tovaru, je záručná doba osem dní, pri predaji krmív tri týždne a pri predaji zvierat šesť týždňov. Ak je
na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.
 
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
 
V súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky nie je Kupujúcemu, ktorý je podnikateľom a tovar nakupuje v súvislosti s podnikaním, poskytovaná záruka na tovar mimo všeobecnú zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru pri jeho odovzdaní. Kupujúcim, ktorí sú podnikateľmi a kupujú tovar v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou, je poskytovaná záručná doba 12 mesiacov.
 
Pre uplatnenie záručnej opravy je potrebné predložiť obstarávacia doklad (účtenka, faktúra, Zmluva o lízingu), popr. záručný list. V prípade zaslania tovaru Predajcovia je nutné tovar zabaliť
pre prepravu takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 
Predávajúci neposkytuje Kupujúcim pozáručný servis.
 

7. Reklamačný poriadok
 

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, má Kupujúci, v závislosti od povahy
tejto vady, pri uplatnení záruky tieto práva:
v prípade vady odstrániteľné:
a.) právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady
b.) právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to vzhľadom k povahe vady
neúmerné
c.) v prípade nemožnosti postupov uvedených v bodoch a.) a b.) má právo na primeranú zľavu
z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
v prípade vady neodstrániteľnej:
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
v prípade vady odstrániteľné, ak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady  po oprave (tzn. tovar bol už 3x reklamovaný pre rovnakú chybu) alebo pre väčší počet  chýb vec riadne užívať
a.) právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci:
a.) právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
Reklamáciu je možné uplatniť u predávajúceho, a to vo všetkých jeho prevádzkach.
 
Reklamácia sa nevzťahujú na prípady:
 
  • ak vznikla porucha alebo poškodenie preukázateľne nesprávnym užívaním, v rozpore s návodom na použitie alebo iným nesprávnym jednaním Kupujúceho
  • preukázateľných nedovolených zásahov do tovaru
  • na vady, ktoré vznikli bežným opotrebením spotrebného tovaru so stanovenou lehotou použitia podľa osobitných právnych predpisov, ak je taká reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
  • vady spôsobené vplyvom živelných pohrôm
  •  

8. Vrátenie peňazí a tovaru

Odporúčame vrátiť tovar v nepoškodenom obale
Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Aj napriek tomu má Hahn sro právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Dodržanie 14 dňovej lehoty 
Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslaný. Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.
Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom (napr. Prevezme Ak si zákazník tovar v piatok, doba pre odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Aké dokumenty priložiť?
Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavke.
Najlepšie možnosťou je zaslanie vyplneného formulára odstúpenie-od-kupnej-smlouvy_farby a nákupného dokladu, ktorý ste dostali na svoju e-mailovú adresu.
V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na úhradu nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.KDE TOVAR VRÁTIŤ

1. Tovar môžete vrátiť na predajni:
Adresa:
Hahn a syn sro
Lelkova 186/4
747 21 Kravaře
Česká republika

2. Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť aj písomne,
a to odstúpením od zmluvy a zaslaním tovaru na adresu:
Hahn a syn sro Lelkova 186/4; 747 21 Kravaře; Česká republika
3. Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej sumy o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
4. Ak tovar vraciate v 14denné lehote, priložte odstúpenie
5. Peniaze za tovar zašleme na váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručenie vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný ). Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.STRUČNÝ PREHĽAD NA ZÁVER

* Od kúpnej zmluvy je možné odstúpiť do 14 kalendárnych dní
* Lehota 14 dní začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru končí ak lehota cez víkend alebo vo sviatok, ako posledný deň lehoty je braný najbližší nasledujúci pracovný deň
* Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslaný najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty
* Rozbalením ani použitím tovaru nezaniká právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v 14denné lehote.
* Tovar nemusí byť vo 14denné lehote vrátený v originálnom obale, avšak dodávateľ má právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu
* V 14denné lehote je možné vrátiť aj tovar použité, avšak dodávateľ má opäť právo na úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu. Tieto náklady môžu teoreticky dosiahnuť aj plné ceny tovaru
* Peniaze vrátime najneskôr do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr, než obdržíme vrátený tovar (prípadne ako preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný)


9. Ukončenie zmluvy

Vzhľadom k charakteru uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom komunikácie na diaľku, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od tejto zmluvy bez akejkoľvek sankcie v lehote 14-tich dní od prevzatia tovaru. Ďalej má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 53 ods. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na Kupujúceho, ktorý je podnikateľom a uzatvára kúpnu zmluvu v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou. V prípade vyššie uvedeného odstúpenia od zmluvy bude Predávajúcim zaslaná kúpna cena na bankový účet Kupujúceho, ktorý na tento účel Kupujúci Predávajúcemu oznámi.
 
Predávajúci má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, keď Kupujúci nesplatí svoj kunie ceny v lehote 30-tich dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 

10. Záverečné ustanovenia
 

Kupujúci umožní Predávajúcemu plnenie povinností v súlade so Ponukou / Zmluvou, k čomu vyvinie všetku potrebnú súčinnosť.
 
Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky náklady vzniknuté Predávajúcemu rozosielaním upomienok a náklady spojené s vymáhaním prípadných pohľadávok.
 
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku zo Zmluvy na tretiu osobu.
 
Kupujúci bude neodkladne informovať Predávajúceho o zmene svojich identifikačných údajov, a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa, keď takáto zmena nastala.
 
Strany sa zaväzujú, že vynaloží maximálne úsilie na priateľské riešenie všetkých sporov vyplývajúcich zo Zmluvy a / alebo VOP alebo v súvislosti s nimi.
 
Vzájomný záväzkový vzťah zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občianskym zákonníkom, v platnom znení. Na účely kontraktácie s medzinárodným prvkom týmto v súlade s čl. III. nariadenia č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky, prijatého Európskym parlamentom a Radou Európskej únie 17. júna 2008 (ďalej len "Rím I"), že zvolili rozhodným právom pre kúpnu zmluvu a tieto VOP právo českej, a to s vylúčením použitia "Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru". Touto voľbou sa nedotýka článku. VI Rím I, ktorá sa spotrebiteľských zmlúv.
 
V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy a / alebo VOP je alebo sa stane či bude za neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to (v najvyššom rozsahu povolenom právnymi predpismi) platnosť a vymáhateľnosť zvyšných ustanovení Zmluvy a / alebo VOP. Zmluvné strany sa v takých prípadoch zaväzujú nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré sa má nahradiť. Z právnej opatrnosti týmto zmluvné strany vyhlasujú, pre prípady kontraktácie s medzinárodným prvkom pre akékoľvek prípady sporov (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) či po prípady, v ktorých by bolo právoplatným rozhodnutím súdu zistilo, že tu nie je daná právomoc rozhodcu podľa tohto článku VOP, že v súlade s čl. 23 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000, o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach, dojednávajúce výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave pre rozhodovanie akýchkoľvek budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave. dojednávajúce výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave. dojednávajúce výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave pre rozhodovanie všetkých budúcich sporov zo Zmluvy a / alebo VOP a / alebo v súvislosti s nimi. Taktiež zmluvné strany týmto zakladajú pre všetky spory v súvislosti so Zmluvou a VOP (s výnimkou sporov pri ktorých je daná výlučná právomoc rozhodcu a / alebo v súvislosti s nimi) výlučnú právomoc krajského súdu v Ostrave.
 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2014 a sú k dispozícii taktiež na internetových stránkach Predávajúceho. Tieto VOP je predávajúci oprávnený kedykoľvek zmeniť. VOP potom strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti VOP neskorších.

V prípade, že dôjde medzi našou spoločnosťou a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia Ústredná inšpektorát - oddelenie ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email:  adr@coi.cz  Web: adr.coi.cz